10 November 2017 – Herfstkonsert fan Fanfare “Ons Ideaal” en Fanfare “Euterpe”

Freedtejûn 10 novimber 2017 jout Fanfare Ons Ideaal Easterwierrum in Hjerstkonsert tegearre mei fanfare Euterpe út Beetstersweach.

Tema fan dit konsert is “Spielje foar en mei elkoar”.

De lokaasje fan dit barren sil wêze doarpshûs “de Tysker” yn Easterwierrum fanôf 20:00 oere.

Tagongspriis is € 2,= en foar bern ûnder de 16 jier € 1,=.

Seal giet iepen om 19:30 oere.

17 juni 2017 – Muziekfestival op Borkum

Op zaterdag 17 juni 2017 organiseert de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) voor de tweede maal het muziekfestival op Borkum. Het festival zal worden gehouden in het cultureel centrum van Borkum. Fanfare Ons Ideaal is één van de 15 deelnemende orkesten. Een combinatie van festivaldeelname, een buitenoptreden en een leuke dag op het eiland.